plezurigan viziton !

plezurigan viziton !

7.6.18

Duŝejo ja speciala (nova versio).Mi elfosigis tiun tekston, unue eldonitan en 2013, ne nur por ĝin rearanĝi laŭ nova « neseksisma iĉa » versio, sed ankaŭ ĉar mi verkis fine la promesitan rakonton pri tiu tiama vojaĝo petvetura, kiun vi malkovros iompostiome kaj felietone la venontajn semajnojn.  Nu, finfine, tie ĉi mi starigos mian tendon. Tie, kie tufarbustoj ombras la razenon, kie alta heĝo ŝirmas kontraŭ marvento. Bona loko… Eĉ bonega ! Des pli, ke najbaras jam iu tendeto. Ho, ja tute normala tendo, igloforma, blua, kun flava subtendo, sed kies ŝnuro ligita al apuda arbo portas promeson : sekiĝantan bankalsoneton. Nigran, solan, kaj precipe… knabiĉegan.  

Kie mi veturis kaccele suden…Kiam mi alvenis posttagmeze sur la kampadejon kun mia tornistro surŝultre, la akceptejistino demandis :

- Ĉu sola ?

- Jes !

- Kia veturilo ?

- Piedoj.

         Ridante, ŝi respondis :

- Do, sekvu la vojon maldekstren ĝis la limo de la kampadejo. Poste dekstren, kaj vi transiru ponteton maldekstren. Tie vi trovos kampeton por piedirantoj kaj biciklantoj.

         Kvankam aŭgusto finiĝis, la kampadejo ankoraŭ plenis. Karavanojn kaj dometojn priloĝis precipe geemeritoj kun genepoj, kiuj tiel profitis la lastajn semajnojn de somero.

         Nu… Ankaŭ mi decidis profiti. Antaŭ du semajnoj mi umadis sencele en la najbaraĵo de mia loĝkvartalo. Sencele, nu, ne vere veras; pli trafe mi diru kaccele au pugcele. Sed celo ne ĉiufoje atingeblas, des pli en tia feritempo aŭgusta, kiam plejparto el la fikindaj bubiĉegoj banadas sin en oceanaj ondoj. Devige mi feriis. Panjo laboregis. Kion diri ? Ke mi enuegis, tutsimple…

La feria semajno en Bretonio kun Niko, antaŭ nura monato, enŝteliĝis en mian kapon, kaj fine inspiris min. Bedaŭrinde, Niko estis for. Sed aventuremo jam sieĝis mian menson. Baldaŭ mi cerbumis nur pri tio : kien kaj kiel ?

Kien ? Al novaj horizontoj, suden.

Kiel ? Kial ne petveture ?

Mi kontrolis la nivelon de mia kaso. Ĝi ja kongruis kun aĉeto de tendeto, kaj por la tuta cetera elspezaro. Eĉ la plezuriga. Restis nur la tasko konviki panjon. Fu ! Bagatelaĵo !...

         Pri la vojaĝo kaj la petveturaj okazintaĵoj, mi parolos ne ĉi-foje. Mi dediĉos baldaŭ al la ir-reiraj travivaĵoj tutan rakonton. Vi vidos, tio ja valoras plenan ĉapitron !...

Kie Pinokjo montriĝis ne tre mensogema…         Por munti mian tendon, mian tutnovan, modernan, igloforman tendon, fakte, mi iom hontas agnoski, ke bezonis mi helpon. Post unuhora baraktado da vanaj provoj, la helpo venis mem, tute nature, de la kontraŭa flanko de la kampo. Tiu helpo havis krome formon, kiu tute ne bedaŭrigis min pro mia plena mallerteco koncerne kampadejajn aferojn : muskuloza korpo en sunbrunigite bronzkolora haŭto, longa nigra hararo, kreskanta barbo sur ĉarma ridentanta vizaĝo. La tuto « enpakigita » en nura donaca rubando de strikta bankalsoneto, kies plenŝvelanta antaŭparto lasis eskapi hirtajn hartufojn.

         Post kvin minutoj, evidentiĝis ke la beluliĉo ne spertis pli ol mi. Liaj manoj certe lertis por grati al si kapon aŭ kojonojn, kelkfoje eĉ ambaŭ samtempe, sed la afero ne multe progresis. Tiam alvenis de malantaŭe alia junuliĉo, magra blonduliĉo kun malseka taŭzita hararo, akveroj surŝultre, ŝampubotelo enmane, kaj mallonga tualettuko volvita ĉekokse.

         Kiam ili ambaŭ komencis interparoli, nur tiam mi konsciis, ke la unua iĉo fakte alparolis min akĉente. Italoj ili estis. Dum lulis min la flua kantado de ilia dialogo pri tendmunta arto, ekĝermis en mia menso, ke la starigo de mia tendo fine ne tro gravas. Azilon mi ja petos ĉe ili, cele al eklernado de la itala lingvo. Des pli ke, kiam la blondulo kaŭriĝis por ordigi plej logike la diversajn pecojn de mia tendo, tiam montriĝis senpudore lia pinokjo, kies longiĝema nazo jam duone elingiĝis. Kvazaŭ invite.

         Koncerne la muntadon, mi neniom enkapigis. Liajn manojn ne sufiĉe mi atentis. Aliloken lokiĝis mia intereso… Sub la bantuko, je ĉiu femura movo, lia petola bubiĉo metis kaj demetis sian ĉapon, por fine tute malaperigi sian kapeton sub dika kolumo. Pinokjo tiun tagon ne emis mensogi !...

Sed fiere pretis mia tendeto.

- Vi pagu nun vian bieron ! Ni iru al la trinkejo de la kampadejo, diris la longharuliĉo.   

         Mi ŝovis mian sakon subtenden kaj sekvis ilin aliflanken, al ilia kampadloko, kie la blonduliĉo tutcerte vestos sin. Irante mi konsciis, ke bedaŭrinde ne plu decos peti politikan azilon en Italujo. Ve ! Sed translokiĝo ankoraŭ eblos, ĉu ne ? Interpopola fratiĝo ne estu vana vorto ! Mi ja sentis en mi la kapablon mensogigi la filiĉon de Ĝepeto…  

         Sub la branĉaro ombroplena de junaj pinarboj staris iom oblikve du belegaj motorcikloj. Same oblikve staris ankaŭ du grandaj tendoj, malnovaj, kies iama koloro delonge malaperis. Malplenaj boteloj, vestoj kaj aliaj rubaĵoj kuŝis dise sur la pinpingla tapiŝo.

         Apenaŭ li alvenis, tute senĝene la blonduliĉo jam frotis sian hararon per la tualettuko, kiun li ĵus demetis de sia nuda kokso. Kombinte sin perfingre, li ŝovis siajn gambojn en bermuda ŝorto, tiel fermante la kurtenon de lia unumarioneta pupteatro. La cetera iĉo revenis, butonante eluzitan ĝinzon. Neatendite tiu-ĉi ekkriis :

- Ni iras trinkejen ! Ĉu kune ?

         Inaj voĉoj respondis ĥore de malantaŭe :

- Iru sen ni ! Ni venos poste.

         Nur tiumomente mi ekvidis du mamzonojn, pendantajn subŝnure.   

 Kie antaŭ atestanto mi strangolis la unuokululon…         Do, mi ja pagis mian bieron. Belgan kaj bongustan. Po unu, ĉar ili ne lasis pagi pli. Sed pomulte repagis miaj du festemaj kunuliĉoj. Tial, kiam venis tempo de disiĝo pro alveno restoracien de du malsatulinoj, tiam mi reiris miatenden duonebria, ne sciante kiun akuzi, el inter la belga trinkaĵo kaj la latina parolfluego.

         Mi decidis malplenigi mian tornistron por aranĝi ĉion necesan por vespero kaj nokto. Sed soleco pezis kaj premis mian koron. Mi okulis al la najbara tendo : la nigra bankalsono, kvankam delonge seka, plu pendis. Malplena. La varman rondecon de gluteparo ĝi ne retrovis. Ankaŭ al mi same mankis la varmeco de amika voĉo, eĉ de nura ĉeesto. Fu !... Mi iru duŝejen !  

         Laŭ mia propra sperto, kiam ne bonfartas la kapo, restas nur tri rimedoj : dormaĉi, skui al si la naniĉon, aŭ duŝi sin varme kaj longtempe. La trian mi elektis. Almenaŭ komence…  

         La tualetejon mi trovis kaŝitan malantaŭ bosketo da tamarikoj. Temis pri longa konstruaĵo el ligno, ĉe kies ekstera muro viciĝis lavkuvoj. Mi laŭiris por trovi la ŝildan indikilon de poriĉa enirejo. Sed nek unuaflanke, nek aliflanke mi vidis iun. Tial, fine mi puŝis pordon hazarde.

         Maldekstre de la koridoro montriĝis nur malfermitaj pordoj de necesejoj, sed de aliflanke venis bruo de fluanta akvo kaj voĉoj. Mi ŝovis mian nazon. Fek ! Neniam ion tian mi vidis ! Krom lavaboj ĉe unu flanko, la tuta ĉambro estis nur granda duŝejo senvanda. Dum ino ŝampuis sin, ŝia edziĉo, tute nuda, malsekigis apude la hararon de bubeto. Ili tri interparolis en ĝermana lingvo al mi nekomprenebla. Pli proksime, du knabinoj senvestiĝis babilante. Ĉe la fundo, olda dikventruliĉo nazbruis sub la varma ŝprucaĵo. Gea komuna duŝejo ! En nordaj landoj, mi sciis, tio ekzistas. Sed en suda Francujo ?!... Be, tro ĝenis min duŝiĝi meze de nekonatuloj. Precipe inaj. Do, mi iru aliflanken !

         Je unua vido, la aliflanka tualetejo ja samaspektis, sed anstataŭ granda komuna duŝejo, la ĉambro estis partigita en ses fermitajn kaj sufiĉe grandajn duŝejojn. Laŭ la bruo kaj la vaporo eliĝante supren, almenaŭ du el ili estis okupataj. Mi puŝis pordon kaj eniris. Senvestiĝante, mi rimarkis, ke kelkaj vandaj tabuloj estis neperfekte kunigitaj. Restis interspacoj ja sufiĉaj por spioni la aliflankajn najbarojn. Sed ve ! Najbariĉojn mi ĝuste ne havis ! Tamen, mi aŭdis de pli malproksime kantantan voĉon, nek tre melodian, nek muzike ĝustan, sed certe junviran.

- I can get no… tududu… satifaction…

Finfine, mi decidis, ke tiu ĉi duŝejo ne estas… sufiĉe pura ! Mi elektu alian.

         La alian mi ja preferis. Ja pli pura ! Dum mi demetis miaj vestojn, mi gvatis plej diskrete tra la interspacoj al la plu kantanta najbariĉo. Plej diskrete, jes, ĉar mi konsciis, ke ĉiu spiono povas esti spionata. Sed fakte, la nova rulantaŝtonulo daŭre ne trovis kontentigon, kvankam li provis, li provis, li provis… Tiom, ke li tute ne zorgis pri mi, montrante nur sian svingantan pugon, kies haŭto glimis pro sapakvo.

         Mi fluigis la duŝrozon kaj ŝovis min suben. La najbaro subite mallaŭtigis sian jelpadon. Sub la varma premo de la duŝo, mi plezure apogis mian dorson, lasante lacecon kaj morozecon forflui de mia korpo kune kun akvo. Post momento, mi konsciis, ke mia najbaro fine silentis. Duone mi malfermetis miajn okulojn. Fronte al mi, transinterspace flagris okulparo. Fiksa rigardo, kiun mi ne aŭdacis reciproki. Tiam, antaŭ reago cerebra, mia naniĉo impulse respondis. Mano instinkte obeis la karesan postulon, ĝis strangolado de la petolema unuokululo. Kiam mia cerbo fine konektiĝis denove al realeco, jam malfruis !... Mi konsciis hontoplena, ke por la transvanda junuliĉo, la seksgapeja spektaklo komenciĝis. Kaj ĉe mi, honto ĉiam estas kemia katalizanto, kiu akcelas voluptemon. Plie, mi dubis, ĉu li sciis, ke mi mem sciis pri lia gvatado. Ekstravagance, ĉu ne ? Sed roli estiel naivulo pretervole spionata estas la plej supera lukso por subtila ĝuemulo.  

 Kie, postinvite, mi ŝovis fingron…         Kun valizetoj sate malplenaj mi revenis miatenden. Tamen, se ĉurovoj bezonas elpumpadon por satiĝi, stomako postulas male plenigon por kontentiĝi. Kaj pri tio, mi tute ne antaŭzorgis. Feliĉe restis keksoj en mia tornistro. Sufiĉos !

         Mi ĵus sidiĝis antaŭ mia hejmeto, kiam mi ekvidis knabiĉegon alproksimiĝantan kun bagaĝoj en ambaŭ manoj. Alta kaj fortika, li iris direkte al mi, decidpaŝe. Li surhavis blankan pantalonon, nebutonitan ĉemizon kaj malgrandan ĉapelon sur taŭzita hararo. Jen certe la pugo, kiu mankas en la nigra kalsoneto, mi pensis. Prave ! Alveninte antaŭ la najbara tendo, li ĵetis sakojn kaj ĉapelon kaj, post spirego, ridetis al mi.

- Aĥ ! Ĉiam inoj bezonas multon, sed portas nenion !

         Nur tiam mi ekvidis knabinon, kiu sekvis lin de malproksime. Ankaŭ ŝi portis sakon surŝultre.   

         La knabiĉego nomiĝis Kevino, kaj lia kunulino, Kristela. Ĉar ili ja paris, bedaŭrinde por mi ! Tamen, ili ambaŭ tuj montriĝis ege simpatiaj.

- Ĉu vi bonvolas kunmanĝi, demandis Kristela ? Ni aĉetis rostitan kokidon.

         Mi pensis : mi ja preferus, ke vi partigu vian kunkuŝantan kortbirdon. Tamen, kokidaĵon mi bonvolas, eĉ se flugilhavan.

- Se vi havas nenion por kontraŭdiri, ŝercis Kevino, mi demetos tuj la urbajn vestaĵojn. Mia haŭto priploras freŝan aeron.

         Kiam post momento li eltendiĝis, li surhavis nur blankan kalsonon ŝajne el silko, kiu aspektis (sed ve, nur aspektis) preskaŭ travideblan.

- Uf ! Mi sentas min kvazaŭ nova homo, nun, li diris ridete.

         Li duone sidis, duone kuŝis fronte al mi, sur granda tuko, sternita de Kristela apud ilia tendo. Ni manĝis, ni drinkis, ni parolis. Sed kia torturo por mi rigardi ilin rekte en okulojn ! Kelkfoje, plej diskrete, mia rigardo strabe deflankiĝis. Fulmrapide.

         Li havis boraĵon sublipe, kun globeto, kiun li manie ruladis inter fingroj, kaj eĉ kelkfoje de interne perlange. Ĝin mi devigis min fikse rigardi por regi mian allogon. Sed kiam Kristela foriris por lavi la vazaron, dum Kevino parolis pri lia sezona laboro en kuirejo de restoracio, pri la dutaga ripoztempo en la familio de la koramikino, pri pertrajna vojaĝo laciga, pri vetero, pri tio kaj la cetero, mia rigardo pretervole direktis sin al tute alia juvela speco, kies rondeco kaŝiĝis sub la randrefaldo de kalsona krurumo.   

- Ĉu mian kalsonon vi rigardas ?

         La demando stuporigis min. Sed tempon mi eĉ ne havis por trovi taŭgan respondon, ke jam li daŭrigis :

- El silko ĝi estas. Alian ŝtofon mi ne eltenas, eĉ la kotonajn. Des pli la sintezajn. Ili iritas mian haŭton. Mi havas delikatan kojonhaŭton ! li diris ridegante.

         Liaj okuloj flagris petole, tiom ke mi fine forlasis ilin, por aŭdace direkti la miajn al la temo de nia konversacio.

- Silko estas ege agrabla. Ĉu vi volas provi ? Tuŝu, li proponis, disigante la gambojn.

         Tian inviton ne decas rifuzi. Mi ŝovis fingron, tamen ne tro profunden, kaj perpolekse karesis la teksaĵon.

- ‘Stas same milda kaj freŝa, kiel beba haŭto, mi diris.

- Ĉu ? Miaj kojonoj ? li mirŝajnigis, kaj ridegis denove

         Tiam revenis Kristela.

- Pri kio vi ridas ? Ĉu eblas kunridegi ?

- Nu, pri nenio. Nuraj iĉaĵoj !

-  Jeŝ ! Fakte, mi vidas…         Nur malfrue mi vekiĝis la morgaŭan matenon. Nu, kiam mi eligis mian kapon, mi konstatis bedaŭre, ke najbara tendo jam estas malplena, same kiel la nigra bankalsoneto sur sia ŝnuro.

Kie mi serĉis taŭgan najbarecon…         Male al miaj supozoj, la plaĝo etendiĝis tute ne malproksime de la tedumejo, longa, bela plaĝo el blonda sablo, kiu kaŝiĝis malantaŭ herboza dunaro. Mi alpaŝis ĝin kun plaĝtuko surŝultre, serpumante inter sunumantaj korpoj kaj pilkludantaj gejunuloj. Ĉu necesas precizigi, ke duono de la tiea kuiranta viando tute ne allogis mian apetiton ? Ne gravas ĉu kun aŭ ĉu sen mamzono. Enfokusigis mi multe pli frandeme la interkrurajn koksrostrojn, kies dormetantaj figuroj travideblis sub muaraj banteksaĵoj.

         Ju pli mi antaŭenpaŝis, des pli mi ne kapablis elekti taŭgan lokon por etendi mian bantukon. De la vorto « taŭga », vi komprenu « inda je plej proksima najbareco ». Sed vi ja scias, malfacile ni estas kontentemaj. Same kiel ni kutimas kredi pli verda la kampon najbaran, pli bongusta el alies telero, same ĉiam ni ne kapablas satfeliĉi de tio, kio troviĝas rekte sub nia nazo. Tial mi plu travadis la varman sablon subsune, haltis momenton, rigardis, hezitis… Ĝis kiam mi alvenis preskaŭ je la ekstremo de la plaĝo. Tiam, ŝajne mi transpasis limon nevideblan, kvazaŭ Alican spegulon, kiu faligis min en ian mirlandon : antaŭ miaj okuloj, kacoj, pugoj, kojonoj, sed ankaŭ ĉiĉoj kaj cicoj montriĝis senvuale. Nudista plaĝo ! Fek ! Mi staris meze de nudista plaĝo !

         Unu afero estas senkalsoniĝi kun amiko samkiel Niko sur malgranda kreko, tute alia estas troviĝi sola en sia kalsoneto, meze de tutnuda aro da familioj kaj grupoj pli-malpli subsunombrele dismetitaj. Tial mi rapidigis mian paŝadon antaŭen, sen elpakigi mian ilaron.

         Tute strange, iom post iom malaperis kaj piĉoj kaj familia etoso, dum viciĝis harozaj pugoj kaj tute specimenaro da kacoj, diversaj laŭ formo, koloro kaj dimensio. Krome, la sinteno, la rigardmaniero de la tieaj kaculoj lasis neniun dubon : ne nur nudista estas la loko, sed ankaŭ geja !

         De la duna flanko alvenis, kvazaŭ kure, blonda junuliĉo en motorcikla leda ŝirmvesto, kun kasko subbrake. Li surgenuiĝis en sablo kelkajn paŝojn antaŭ mi, etendis sian bantukon kaj malzipis malmilde sian nigran kirason. Kiam li sidis por demeti siajn botojn, tiam li konsciis pri mi, gapanta tute maldiskrete antaŭ li.

- Ĉu mi konas vin ? li diris kuntirante siajn brovojn.

- Nu… ne ! mi balbutis.

- Ĉu ? Do, eblas ripari tuj la aferon, li aplombis ridetante per sia tuta dentaro.

         Liaj okuloj faldiĝis ĉineske, kaj de tiam, mi havis nur unu emon : etendi mian tukon plej proksime al tiu blonduliĉo, kiu iel similis al Luke Skywalker en Star Wars.

         Damiano estis lia nomo. Ankau li laboris ferisezone en restoracia kuirejo. Peĉ ! Ĉu ĉiuj lokaj bugrinduliĉoj sammetias ? Ĉar ve ! Nur malmulte ili libertempas… Nu, ni ne malŝparu nian raran tempon ! Senprokraste, post nur iom da konversaciaj petolaĵoj pugnude-subsune, li proponis al mi vizitadon de la « malantaŭplaĝa ĉasejo ».

-  Ĉu ni lasu la vestaĵojn surstrande ?

- Vi ne zorgu prie ! Tute ne en fremdejo ni troviĝas. Pli ol duonon el la sursablaj pugoj mi jam bugris.

- Nur duonon, mi ŝercis ?

- Aĥ ! Se koncerne la ceteran duonon, jes ja, mi aludu la aliflankajn ilojn, iam suĉitajn, aliiam rajditajn…

Kie oni vizitigis al mi la ĉasejon…         La ĉi-supre menciitan ĉasejon mi do vizitadis. Unuafoje kun Damiano, kiu samokaze ĉiĉeronis por mi al sia postaĵa ĝardeneto kaj ties internan korton. Mi agnosku, ke mi ne bedaŭris la sperton, kiun mi ja konsilas al vi, se la afero sin prezentos…

         Transirinte la ĉeplaĝajn dunojn, ni paŝis soben ĝis malgranda parkejo alirebla nur de duraduloj. De tie, padoj serpentume perdiĝis tra densaj bosketoj kaj marĉoj. Multnombraj postalasaĵoj, nazpaperaj kaj kondomaj, perfidis ĉiuangule ian homan aktivecon, ankaŭ ja videblan pro la intensa trafiko de pugnudaj kaculoj. Jen por ĉiu gusto : junuliĉoj kaj kavuliĉoj, magruliĉoj kaj dikventruliĉoj… Kelkaj spionvagis avidokule predpretaj. Aliaj atendis kuŝe, fikpete, sur unu flanko aŭ la alia. La ceteraj jam koitadis arde, ĉu diskrete duope, ĉu varbeme amasope, laŭ ĉiuj kamasutraj pozicioj kaj artaj teknikoj.

         Ĉu necesas diri, ke Damianon mi ne revidis ? Sed lian ĉasejon mi elektis kiel mian, senretene. Junuliĉoj sufiĉe multnombraj kaj fikindaj vagadis surloke. Ili parte estis ankaŭ anoj de la nudisma apuda plaĝo, kie ili sunumis dise-grupe de mateno ĝis vespero. Jam sursable eblis tiel gvate elekti, kaŝe okulumi, prepari la terenon kaj la finan spadopikon. Oni tamen nepre atentu pri la ĵaluza ofendiĝemo de gejaj paruloj (se ne par-anoj !), kies terura eksplodemo povis kaŭzi damaĝojn. 

         Tute alispecaj estis tiuj kaculoj, kiuj vizitis la ĉasejon kaŝe diskrete, sen montri sin surstrande. Laŭdire, ili estas plejofte heteroseksuloj aŭ almenaŭ hontemuloj. Sed dum rajdado, ne plu estas diferenco. Manoj kaj buŝoj samlerte premas, kacoj kaj pugoj samarde prenas.

         Mi ĉeestis krome iam nekutiman okazaĵon. Knabiĉo, eble nur deksesjara, venis ŝovi scivoleme sian muzelon, unue sur la strando, poste sur la duna deklivo borde de nia fama fikejo. Kompreneble, bubiĉo tia, svelta, delikata, tuj allogas efebamantojn same efike kiel konfitaĵo vespojn. Tial, apenaŭ li sidiĝis sub arbetoj, jam kovris lin esamenon. Manoj palpis, fingroj ŝoviĝis : for la kalsono ! La knabiĉo, pugnuda, trovis ŝajne la celitan plezuron meze de sovaĝa sed diligenta melkantaro. Ĝis kiam alvenis iĉo supre de la dunoj. Stari tie kun longa ŝorto surpuge, jam tio ne kutimas ! Manon viziere sur brovoj, li ĉirkaŭrigardis dum tempo, haltis, kuris subite ŝajne kolere malsupren al la grupeto, kie la nesunumita blanka postaĵo koksumadis sub karesoj. Dispuŝinte abrupte la iĉaron, li tiris la brakon de la knabiĉo kaj, pif ! paf ! Li vangofrapis iro-reire la kompatidulon, tiom forte ke mi mem kvazaŭ sentis la doloron. La patriĉo (ĉar tutŝajne temis pri lia patriĉo) kriis minace al la forfluganta ĉeestantaro. Sed ankaŭ al la filiĉo, kiu ŝirmis sin perbrake kontraŭ plia draŝado. Tiu-ĉi fine saltis kalsonen kaj postkuris la patriĉon mutpaŭte.

         Fu ! Mi patriĉorfiĝis jam antaŭnaskiĝe, sed finfine, tion ne bedaŭras !                        

Kie Kevino refraŭliĝis…         Mi revenis malfrue, lacega kaj kun malŝargita enkalsonaĵo, la unuan vesperon. Mi iris duŝejen kaj elektis la finan banĉelon de la tualetejo, ĉar ĉifoje, mi tute ne deziris strangoli al mi la naniĉon antaŭ vandfendoj. Kiam mi premis la puŝkranon por funkciigi la duŝon, el la ĉemura tubaro aperis tute neatendite fortaj ŝprucadoj desube-supren. Truoj en tuboj, mi pensis. Sed tio ne tro ĝenis min, ĉar tio ne malsekigis miajn vestaĵojn. Mi plu duŝis min senzorge. Sed kiam mi malfermis la pordon por eliri, ĵus alvenis fronte al mi Kevino.

- Saluton, li diris ĝoje. Ĉu plezuriga la duŝo ?

         Li okulsignis al mi.

- Jes… bonege, mi respondis iom surprizite.

         Kiam li revenis al sia tendo, mi atendis lin, sidante antaŭ la mia. Li etendis sian tualettukon sur la ŝnuro, apud la bankalsoneto. Li rigardis min deflanke, ridetanta.

- Kie estas Kristela ? mi demandis.

         Mi diris tion, nur por ekparoli. Jes ja mi ne vidis ŝin, sed pri tio mi ja fajfis.

- Hm… Kristela ?

         Li kaŭrigis tute proksime al mi. Liaj okuloj flagris bizare, des pli tra nokta mallumo.

- Ĉu vi interesiĝas pri Kristela ?

- Nu… ne !

- Bone. Tion mi antaŭsentis.

         Li movigis sian nazpinton, same kiel hundo, kaj ridetis denove.

- Ŝi estas for. Por la tuta semajno. Ĉu vi komprenas, kion tio signifas, amikiĉo mia ?

         Mi respondis per muta dubema rigardo. Tiam, kliniĝante, li flustris en mian orelon :

- Mi fraŭlas, ulĉjo ! Mi fraŭlas libere…    

         Lia vizaĝo preskaŭ tuŝis la mian. Mi ne sciis kien rigardi, kion pensi. Ekbolis en mia menso. Eĉ ekardis en mia kalsono, malgraŭ la kojona elĉerpiĝo. Ŝajnas, ke ilaro tia daŭre konservas ian risortefikon nesupozeblan. Nu, la risortpremon mi ja eksentis… Ĉefemure.

- Ĉu vi jam manĝis, li demandis ?

- Jes, revenante de la plaĝo, mi haltis ĉe fritejo.

- Ankaŭ mi manĝis. Laboreje… Ĉu bieron vi deziras ?

         Sen atendi mian respondon, li stariĝis kaj eniris sian tendon. Post minuto, li eliris kun du boteletoj enmane. Sed lia ŝortegon li ne plu surhavis. Nur kalsonon, silkan kaj nigran. Sterninte tapiŝeton antaŭ mia tendo, li kuŝiĝis kaj senkapsuligis ambaŭ bierojn.

- Nu… kia la plaĝo ? Ne tro lacige ?

         Li okulis ironie, kvazaŭ li legis en mi. Li movigis sian sublipan globeton dum lia rigardo sondis mian menson. Mi kapitulacis.

- Lacige, jes.

- Do, mi deziras al vi ripozigan nokton. Dormu milde, li diris.

         Kaj tute neatendite, li kisetis min sur lipojn kaj stariĝinte li foriris.      

Kie mi ĝuis noktmezan kunbananan kunbanadon…                                  La morgaŭon, mi restis multe pli aktive modera. Aŭ modere aktiva. Ho, mi ja iris sur la plaĝon, babiladis, flirtadis, konatiĝis kun multaj, dum multaj samokaze palpadis mian pughaŭton, mane aŭ okule. Sed la dunojn nur unufoje mi transiris. Mi sekvis malgrandan junuliĉon, kies gluteoj ŝajnis perkulerege mulditaj same perfekte kiel farme tradicia fromaĝo kaj postaĵo de nigrulo.  Mi atingis lin en bosko. Li montriĝis nek timema, nek sensperta, des pli kiam alvenis pliaj manoj de malantaŭe. Du, kvar, ses… Nu, kiel diras la proverbo, kiam kuŝas dek fingroj surpuge, ĉiam staras la dekunua proksime ! Kaj deksesbraka polpo estas bestego, kiu enuon neniel konas, ĉu ne ?

         Fakte, baldaŭ sufiĉis ! Ion alian mi havis enmense…

         La pasintan nokton post la foriro de Kevino, kvankam pro lacego mi baldaŭ endormiĝis, tamen mi cerbumis pri la ĵusaj okazaĵoj kaj lia sinteno. Kio pri lia kiso, pri lia demando rilate al la plaĝo, kaj kio pri lia alia demando koncerne la duŝon ? Mi falis en dormadon kaj vekiĝis matene sen respondo kontentiga. Tial mi decidis atendi lian vesperan revenon. Des pli ke… hm… « mi fraŭlas libere… », lia frazo karuselumis en mia kapo. Kiamaniere kompreni ĝin ? Ĉu invite ?   

         Reveninte de la plaĝo, mi haltis ĉe la fritejo por aĉeti sandviĉon, kaj sidis antaŭ mia tendo por manĝi, strabante al la malplena bankalsoneto daŭre pendanta subŝnure. Mi revis… pri ties enhavo. Mi revis kaj atendis. Longtempe. Mi preskaŭ ekdormis, kiam fine li alvenis.

- Hej, Ĵero ! Vi atendas min ? Ĉu por noktomeza banado ?

- Spit ! mi respondis revigligite.

- Ĉu vere ? Konsentite ?

- Kial ne ?

         Tiel ni retroviĝis en mallumo surplaĝe. La ondoj lekis kviete la sablon. Je ĉiu spirado susuris fosforeske la maro. En malproksimo vidiĝis lumetoj. Kevino sidiĝis, tiris supren sian t-ĉemizon kaj turnis sin al mi.

- Ĉu vi intencas bani vin vestite ? Ek ! Pugnude !

         Li surdorsiĝis por malbutoni sian pantaloneton, kiun li formetis kune kun la kalsono. Li stariĝis antaŭ mi. Lia korpo briletis obtuze. Rapide mi senvestiĝis, kaj sekvis lin en la maron.

         La unuan fojon mi baniĝis dumnokte. Ĉu vi jam spertis tion ? Estas iom strange, eĉ fantazieske, kvazaŭ oni flosus en spaco. Kevino venis naĝe fronte al mi. Li metis siajn manojn sur miajn ŝultrojn kaj alproksimiĝis.

- Ĉu bone, li diris ridante ?

- Ege bone, mi respondis.

         Lian korpon mi sentis kontraŭ mia, lian sekson kontraŭ la mia, lian rigardon en miajn okulojn, dum ni ŝvebis en la ondara dancado. Senparole. Tiam mi sentis ke tiu subventra frotado ekefikis. Unue miaflanke, sed baldaŭ, ankaŭ liaflanke. Li fine brakumis min. Bananan glitadon mi sentis surventre, kaj subite, li kisis min arde, langovore.

         Mi konfidencu al vi, Kevino havis ilon aparte grandan. Jes ja ! Kaj fidu min, eĉ se ne ofte mi frekventis vestejojn de piedpilkaj teamoj, multajn kacojn mi vidis, ĉiuspecajn : dikajn, longajn, kurtajn, kurbajn, senmufajn kaj ĉapelitajn, pigrajn kaj maltimemajn, blankajn, malhelbrunajn kaj eĉ ruĝnazajn.  Sed iun tiom belstaturan kaj karnoriĉan, ĝis tiam mi ankoraŭ ne vidis.     

         Kaj ne nur vidis. Ĉar se Kevino emis frandzi (Kristela estis ja vere lia koramikino), ankaŭ midzadon li ŝatis. Midzadon, bugradon, ĉiuspecajn kacludojn… Al mi li eĉ pruvis plurfoje sian lertecon en geja amorarto. Li ne nur kontentiĝis per lia ilo nekontesteble konvena, li plie montriĝis kompetenta laboristo.

         Kompreneble, ni ne nur fikadis. Ni ankaŭ parolis. Postfika babilado estas kutime homa aktiveco. Tiele, iom post iom, mi komprenis, ke la aludo pri la plaĝo tute ne estis senintenca. Kevino antaŭsentis mian emon al flutludado, kaj provis sukcese la aludon kiel rivelilon. Koncerne duŝon, laŭ li plezurigan, mi komprenis nur poste mian miskomprenon. Certe plezuriga povas esti duŝo post tuttaga ŝvitado subsuna kaj surdorsa, eĉ se surdorse oni ne ĉiukaze fleksas dise supren la gambojn. Sed probable li jam trovis (kaj eĉ eble profitis) la kroman eblecon de la tieaj duŝejoj : ŝtelume vidi kaj esti vidata. Tion mi kredis, ĝis kiam, post sufiĉe malavara kaj tuttaga ĉuro-disdonado ŝparante la rezervujajn lastajn gutojn por dumvesperaj kunkevinaj kaprioloj, mi denove elektis trankvilcele tiun vicfinan duŝejon, kie ni renkontiĝis. Fakte, ĝuste tiu ĉelo estis tute aparta, pli ampleksa kaj ĝisplafone masonita. Nek fendeto, nek trueto por gvati ! Mi lavis min en la vasta ŝprucigejo, kvazaŭ en fontano de la Versajla kastelparko, cerbumante pri la signifo de lia aludo. Nur dubema ŝerco venis miakapen, « al ŝprucigejo / alŝpruci gejon ». La vortludo ridetigis min interne. 

         Nu, finfine mi pridemandis lin iun vesperon.

- Ne diru, ke vi ne komprenis la kialon de tiu tratubara ĉefverko ? Ĉu ?

         Mi rigardis lin, kuspante la malsupran lipon.

- Ĉu vere ?

- Be… jeŝ !

- Ni iru tuj ! Ek !                 

Kie ŝprucado fikefikis…

                   

         Feliĉe, danke al malfrua horo, la tualetejo estis senhoma. Ni eniris la finan ĉelon kaj kune senvestiĝis.

- Ĉu vi pretas ? demandis Kevino.

         Post puŝkrana premado, akvo ŝprucis de ĉie, suben de duŝilo, komprenble, sed ankaŭ de la tubaro, oblikve supren. Post momenta atendo, cele al taŭga varmeco, Kevino pelis min subduŝen. Akvo fluis sur mian kapon. Mi fermis la okulojn. Tiam, per vigla manpremo li klinigis min iomete antaŭen kaj puŝis min retropaŝe flanken al la tubara ŝprucado. Agrabla sputado sorgrimpis min interfemure, kaj fine trafis moltuŝe kaj ankaŭ pintvipe miajn anuson kaj skroton. Surprizite, mi jelpis samkiel hundido. Volupto invadis mian korpon. Fakte, la diversaj ŝpructuŝetoj estis malsamaj. Centra flupremo, tenera sed firma, frapetis mian anuson samkiel rondece milda ramo. Ĉie ĉirkaŭe, kromsputoj vipe tiklis, karese piketis, delikate tuŝetis mian pugon, mian perineon kaj miajn kojonojn.  Pro plezuro, mia pendanta pisilo ekŝvelis kaj longiĝis, tiel ke petola ŝpruceto trafis mian balanrefaldon. Ĝuo kulminis. Koksumante, mi direktis la pafadon supren-suben de mia glano al la pugo kaj retroire. Je ĉiu subglana tuŝo mi dancante atingis limon apenaŭ elteneblan, kaj sukcesis ne transiri ĝin.

- Lasu min la lokon, petis Kevino.

         Paŝinte flanken, mi konstatis, ke mia kaco erektiĝis laŭ kurbo inversa al la kutima. Mia kackapo, ruĝa, rigardis banane teren anstataŭ kobre umbiliken. Kaj, kvazaŭ juke, mi sentis nur iun bezonon : reloki mian postaĵon kontraŭ la ŝprucaĵo.

         Mi puŝis Kevinon per ĝentila koksopremo. Kio taŭgas por unu, tio ja sufiĉeblos por du, ĉu ne ? Voluptocele ni kune vermumis, svingante tviste nian pugon, prokrastante kiel eble plej longtempe la paroksiman elĵetadon.

Kie venas tempo por provi mem…               Ĉu ion similan vi jam spertis ? Ne ?

         Ekde la paĝo 211, ĉapitro 23 de la leginda “Manlibro pri masturbado”, ĉiuj trejnekzercoj rilatas al akvo-ludoj. La aŭtoro, kompreneble, konsilas al la legantoj praktikadojn, precipe perdumanajn, tial ke eblas sin demandi, ĉu la elektita vorto « manlibro » vere taŭgas. Krome, vi trovos ene krokizon detaloplenan por bori en tubaro ie ajn, lerte kaj profitdone, uzindan porpugan ŝprucigilon. Ŝajne, iu jam sekvis la indikojn.      
        Nu, ekde kiam mi revenis ĉe mia patrino, mi ŝoviĝis subduŝen. Mi konsilas al vi, provu ! La rezulto certe dependos de la akvopremo kaj ankaŭ de via duŝilo. Probable ĝi ne tiel trafe kaj tuje perfektos, kiel en la tubaro de la kampadeja tualetejo. Tamen vi ne bedaŭros…  Kredu min !   

1 commentaire: